• MOTIVERENDE SAMTALE (MI)

I den motiverende samtale arbejder man med fire fundamentale motivationsprocesser. På Albertslund Krisecenter fokuserer vi på, og tilpasser samtalen, for at skabe progression i samtalen og i motivationsarbejdet.

De fire fundamentale motivationsprocesser består i:

  • At opbygge relationen til personen og skabe engagement
  • At afklare målet for samtalen og skabe fokus
  • At frembringe personens forandringsudsagn og øge motivationen
  • At forhandle en plan og sikre forpligtelse til forandringen

På Albertslund Krisecenter arbejdes der relationsdannende for derigennem at hjælpe kvinden til at genfinde egne ressourcer, genskabe håbet og livsglæden samt hjælpe kvinden med at bygge eget selvværd op og finde troen på sig selv.

Det vigtige for os er, at vi arbejder på, at borgeren selv kommer frem til, at hendes grænser er overtrådt, og at hun nu er stærk nok til at tage ansvar for eget liv.

  • EMPOWERMENT

Albertslund Krisecenter yder kvinderne rådgivning og vejledning med henblik på at hjælpe kvinderne til at få bedre indsigt i egen livssituation og derved bliver handledygtige i den akutte krise.

Hvor offerrollen tilbyder magtesløshed, tilbyder empowerment tilgangen motivation og ejerskab – ejerskab over egne ressourcer, muligheder og livssituation.

Derfor arbejder vi på Albertslund Krisecenter med empowerment. Ved hjælp af MI og hjælp til selvhjælp forsøges det at flytte kvindens selvopfattelse af sig selv fra at være hjælpeløs til at være et aktivt subjekt, der – ved at fokusere på deres handlinger – kommer hurtigere tilbage i livet.

  • HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Hjælp til selvhjælp tager udgangspunkt i den enkelte kvinde og denne kvindes samlede situation, som er forskellig hver gang.

De enkelte kvinder har vidt forskellige ressourcer og kompetencer, og ved at fokusere på disse kan man styrke det positive potentiale, som de skal bruge i kampen for et liv uden vold.

Ideen med hjælp til selvhjælp er, at man ved at yde støtte og opbakning til de voldsramte kvinder, giver dem bedre mulighed for at hjælpe sig selv.

Sammen med den voldsramte kvinde taler personalet om mulige løsninger i stedet for direkte at fortælle, hvordan hun burde handle. Det gælder om at støtte kvinden med at nå de målsætninger, hun selv har sat, frem for at sætte målene for hende.

Der er således tale om skræddersyede forløb, som nøje er tilpasset den enkelte kvindes ønsker og behov.

Kvinden tilbydes ligeledes støtte i at strukturere hverdagen for sig selv og eventuelle børn. Albertslund Krisecenter arbejder ud fra en relationsdannende indsats og ønsker derigennem at hjælpe den voldsramte kvinde til at genfinde sine egne ressourcer og styrker til at blive i stand til at vælge en tilværelse uden vold.

  • ALMINDELIG DAGLIG LIVSFØRELSE

ADL dækker over de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at klare hverdagsaktiviteter såsom personlig hygiejne, påklædning, madlavning, spisning, rengøring m.m. Det betyder, at ADL-træningen foregår i naturlige sammenhænge og har til formål at gøre den enkelte så aktiv og selvhjulpen som muligt i alle daglige gøremål.

Derudover ydes praktisk hjælp til opgaver som separation, skilsmisse, forældremyndighedssager m.m. Der skabes kontakt til kvindens forholdskommune med henblik på udfærdigelse af handleplan, samt hjælp til søgning af ny bolig og reetablering.

  • CRITICAL TIME INTERVENTION

CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase – i dette tilfælde kvinder i overgangen mellem kvindekrisecenter og egen bolig. Metoden har fokus på rehabilitering og har en recovery-orienteret tilgang, dvs. at borgeren er den centrale aktør, og støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker.

Indsatsen strækker sig i udgangspunktet over en periode på ni måneder og er opdelt i tre faser. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet, men aftager i hver fase i takt med at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk. Forløbet er baseret i lokalmiljøet, hvor CTI-medarbejderen hjælper med at finde lokale sociale tilbud og foreninger samt oprette et støttenetværk til borgeren. I tredje fase sker den endelige overdragelse af ansvaret for borgerens fremtidige støtte til borgeren selv og til det støttenetværk, som er blevet etableret undervejs i forløbet.

Forud for et CTI-forløb er det vigtigt, at der skabes en god kontakt mellem borgeren og CTI-medarbejderen. Derfor har vi på Albertslund Krisecenter valgt, at CTI-medarbejderen er den kontaktperson, borgeren har haft på krisecentret.